ပြပွဲများ

၂၀၂၁

2021-နိုင်ငံတကာ-5
2021-နိုင်ငံတကာ-4
2021-နိုင်ငံတကာ-1
၂၀၂၁-နိုင်ငံတကာ-၆
2021-နိုင်ငံတကာ-၃
2021-နိုင်ငံတကာ-၂

2020 ခုနှစ်

2020-fuzhen-fair-3
2020-guzhen-fair-1
2020-guzhen- fair-2
2020-နိုင်ငံတကာ-၁
2020-နိုင်ငံတကာ-၂
2020-နိုင်ငံတကာ-၃
2020-guzhen-ု-၄
2020-နိုင်ငံတကာ-4

2019 ခုနှစ်

2019-guzhen-fair-2
2019-guzhen-fair-3
2019-guzhen- fair-4
2019-HK-fair-2
2019-HK-fair-3
2019-HK- fair-4
2019-နိုင်ငံတကာ-1
2019-နိုင်ငံတကာ-၂

2018 ခုနှစ်

၂၀၁၈-နိုင်ငံတကာ- ၁
2018-နိုင်ငံတကာ-၃
2018-နိုင်ငံတကာ-၅
2018-နိုင်ငံတကာ-၆
2018-guzhen-fair-2
2018-guzhen-fair-1